วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองลอย หมู่ที่ ๔,๓,๒ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายซิ้ม หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายลุงชบ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนำนายจิตร หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเสียงตามสาย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานายสมพงค์ - ริมคลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนายวรรณ - เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง