วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ บาร์เทอร์ รุ่น TN-2380 ( รุ่น MFC-L2700D ) สำหรับเครื่องพิมพ์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๙-๐๐๑๖ จำนวน 2 กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน รถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๘๘ นศ. (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมตู้เย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๐๓-๕๙-๐๐๐๓ จำนวน ๑ งาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซ่ม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นครศรีธรรมราช (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ นครศรีธรรมราช (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-3820 สำหรับเครื่องพิมพ์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๑-๐๐๒๙ จำนวน ๒ กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง