วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นครศรีธรรมราช(หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นครศรีธรรมราช (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นครศรีธรรมราช (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน (สำนักปลัด)
8  ธ.ค. 2564
ซื้อว้สดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง งานการเงินและบัญชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
ซื้อว้สดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง งานการเงินและบันชี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-๒๕๗๑ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตพบลดอนตรอ จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง