วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2566
จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาบ้านนางรจรินทร์ แดงขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๕๓๒๗ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
จ้างประกอบโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ (ตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำเดือนเมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำเดือนเมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๕๓๒๗ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ นครศรีธรรมราช(หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง