วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานายจวน หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองดาน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาไข่ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน ผจ ๓๙๔๙ นครศรีธรรมราช ( ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๒-๖๑-๐๐๐๑ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นครศรีธรรมราช (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๔ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง