วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๑-๖๔-๐๕๑๗ (กองคลัง) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (แบบต่อเนื่อง) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นครศรีธรรมราชหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลดอนตรอพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรจติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) จำนวน ๓ รายการ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๒๐ จำนวน ๓ กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง