วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๔ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ HAP ๘-Port Gigabit ตัวเพิ่มช่องสายแลน จำนวน ๑ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมประตูบริเวณอาคารเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบประปาเทศบาลตำบลดอนตรอ (บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๒๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซ่มรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๒๐ นศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๘-๐๐๐๒ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง