วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๑๙ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานางอิ้น-หนองเคียน หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนายไม้ หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนำนายจิตร หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อแบบพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายดอนกลางพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง