วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นครศรีธรรมราช หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการงานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำบาดาล จำนวน ๔ ตัว (กองช่าง)
6  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง