วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล พิมพ์ป้ายพีวีซีโฟม (โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัฯฑ์ ๔๘๐-๖๓-๐๐๒๘ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๓-๐๐๒๘ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง