วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ. ๘๓-๐๑๒ สายกองดาน-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ บ้านยางยวน ตำบลดอนตรอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองดาน-ศพด.ยางยวน หมู่ที่ ๓,๕ บ้านดอนตรอ บ้านยางยวน ตำบลดอนตรอ รหัสสายทาง นศ.ถ.๘๓-๐๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คตน ๖๕ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๓-๐๐๐๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ นครศรีธรรมราช (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการงาน ซัก รีด ผ้าปูโต๊ะ และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าระบบประปาบ้านสำทำ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง