วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนำนายหยู - หนำนายชำนาญ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งคอคด หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนำนายชำนาญ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนตรอ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดเล็ก ที่ตั้งบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ (จุดที่ ๑) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ. ๘๓-๐๐๘ สายประชาอุทิศ ๑ หน้าวัดดอนตรอ ถึงสายซอยไอ่เท่งบ้านดอนตรอ,บ้านยางยวน หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลดอนตรอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง