วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนตรอ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งวดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งวดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ ป้าย ( โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง