วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2561
เช่าเต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 6 หลัง , โต๊ะ ขนาด 0.80x1.20 เมตร จำนวน 30 ตัว , เก้าอี้ จำนวน 100 ตัว , เครื่องเสียง จำนวน 1 ชุดโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 (ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างอาหารกลางวัน สำหรับ 160 คน (จำนวน 1 มื้อ) , อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ 160 คน (จำนวน 2 มื้อ) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 (ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างพิมพ์ไวนิล ขนาด 1.5x3 m จำนวน 1 ชิ้น , พิมพ์ไวนิล ขนาด 1.22x2.44 m จำนวน 4 ชิ้น โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 (ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0010 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 1731 นศ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และจดทำเบียนโดเมนเนม ภายใต้ชื่อโดเมนเนม htt//www.dontro.go.th เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อม บำรุง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 1731 นศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเสียงตามสาย หมายเลขครุภัณฑ์ 462-54-0004 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง