วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์(ถนนปากเนตรทางพูน-ถนนบ้านนายวรรณ) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายพร้อม-นานางอิ้น หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานายสมพงค์-คลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายวิสูตร-นานายจิตร หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเสียงตามสาย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๔-๐๐๐๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างค่าตกแต่งสถานที่(จัดดอกไม้ในพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ) จำนวน ๕๐ ชุด (โครงการจัดงานวันกตัญญูและวันครอบครัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ เมษายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างค่ารับรอง(ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม) จำนวน ๔๐๐ คน (โครงการจัดงานวันกตัญญูและวันครอบครัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ เมษายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง