วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาดำเนินการกู้ปั๊มมือโยกบ่อบาดาลพร้อมเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายซอยณัฐดา หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายบ้านนายวรรณ-เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อม และ ล้างเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ)จำนวน 1 โครงกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-54-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง