วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,กระบอกฉีดยา,เข็มเบอร์ 22x1 นิ้ว (โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ปศุสัตว์อาสา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุซ่อมแซมงานประปา จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
เช่าเต็นท์โดม เช่าเก้าอี้พลาสติก เช่าโต๊ะสี่เหลี่ยม เช่าเครื่องเสียง (โครงการส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เฉลิมพระเกียรติเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อชุดนักกีฬา,ถุงเท้านักกีฬา (โครงการส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เฉลิมพระเกียรติเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างตกแต่งดอกไม้รถขบวนแห่เทียนพรรษา (โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้ (โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
เช่าเก้าอี้ เช่าโต๊ะ (โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง