วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมปั๊มน้ำบาดาล ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ตัว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๙-๐๐๐๙ , SE/๑๖E๑๔-๒๓-๐๐๖๐๐ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุซ่อมงานระบบประปา จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากลมพายุพัดกระเบื้องมุงหลังคาชำรุดเสียหาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากลมพายุพัดกระเบื้องมุงหลังคาชำรุดเสียหาย) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อถังขยะทั่วไป สีน้ำเงินทรงกลม จำนวน ๓๐ ใบ,ถังขยะอินทรีย์ สีเขียวทรงกลม จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ และอุปกรณ์เพาะปลูก จำนวน 12 รายการ (โครงการจัดกิจกรรม จิตอาสา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐกาลที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง