วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนตรอ ภาคเรียนที่ 2/2561 และปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนตรอ ภาคเรียนที่ 2/2561 และปิดเทอม
31  ต.ค. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
31  ต.ค. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30  ต.ค. 2561
ซื้อยางรถตู้ (ไม่เกิน ๑๕ ที่นั่ง) BRIGESTONE DURAVIS R๖๑๑ ๒๑๕/๗๐R๑๕C หมายเลขทะเบียน นข๔๙๔๕ นครศรีธรรมราช จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๔-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง