วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Canon (ip๑๘๘๐) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Canon (ip๓๖๘๐) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๔-๐๐๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ซื้อกล่องล้อเลื่อนแบบทึบ ขนาด ๖๐x๕๘x๘๑ ซม. จำนวน ๖ ใบ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A ๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐ ลัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๔๔x๔.๘๘ เมตร จำนวน ๑ ป้าย,ทำป้ายไวนิล ขนาด ๐.๗x๑.๔ เมตร จำนวน ๒๐ ป้าย,แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ขนาด A๔ จำนวน ๑,๒๕๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง