วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2562
จ้างค่ารับรอง(ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม) จำนวน ๔๐๐ คน (โครงการจัดงานวันกตัญญูและวันครอบครัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ เมษายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองใหม่สุรินทร์ (ปากเนตรทางพูน-นายวรรณ) ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองใหม่สุรินทร์(ปากเนตร-นายวรรณ) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประดู่โพรง-ดอนตรอ ม.2,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 (ตรอ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อAccress Point TP Link จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง