วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง