วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างเหมาดำเนินการเลื่อยแปรรูปไม้ที่ล้มจากภัยพิบัติ (วาตภัยปาปึก) พร้อมดำเนินการขนกองเก็บและฉีดพ่นการป้องกันมอดแมลงกัดกินไม้ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานายจวน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์(บ้านนายมรง-ถนนเหมืองลอย) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์(ถนนปากเนตรทางพูน-ถนนบ้านนายวรรณ) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายพร้อม-นานางอิ้น หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานายสมพงค์-คลองใหม่สุรินทร์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายวิสูตร-นานายจิตร หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเสียงตามสาย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๕๔-๐๐๐๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง