วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๙ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านยางยวน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑ ตัว,เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๓ ๘๐ แกรม จำนวน ๖ รีม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint P๒๖๔ dw จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมหลังคากันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ(แก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑๘ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง