วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๖๐-๐๐๐๗ จำนวน ๑ เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างทำอาหารมื้อกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ตำบลดอนตรอ ตามโครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อยาปราบวัชพืช จำนวน ๒ รายการ (โครงการจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่ตำบลดอนตรอ ตามโครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ (บ้านนาง รจรินทร์ แดงขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมหอถังประปา หมู่ที่ ๓ (บ้านนายวิโรจน์ ฤทธิ์พรัด) ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง