วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
เช่าเต็นท์โดม จำนวน ๒ ห้องๆและเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ โครงการส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เฉลิมพระเกียรติเกมส์ ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อชุดนักกรีฑา และอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ โครงการส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เฉลิมพระเกียรติเกมส์ ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๘๓-๐๑๘ สายดอนกลางพัฒนา บ้านทุ่งคา หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๘๓-๐๒๓ สายบ้านนายเพื่อม-วัดใต้หล้า บ้านประดู่โพรง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๘๓-๐๐๙ สายเหมืองลอย หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อชุดนักกีฬาและอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ โครงการส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เฉลิมพระเกียรติเกมส์ ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อต้นทองอุไร จำนวน ๕๐ ต้น โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง