วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมประตูสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มถังเพื่อบริการประชาชน จำนวน ๑๕๐ ถัง ( ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๗ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถเข็นแบบล้อยาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๘-๕๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๓๑ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๑๗ จำนวน ๒ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๔-๐๐๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง