วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพน ๘๒๐ จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปา จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อชุดโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างตรวจเช็ค ระบบสัญญาณ อินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ งาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon Pixma ix 6870 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๒๑ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง