วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0010 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 1731 นศ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และจดทำเบียนโดเมนเนม ภายใต้ชื่อโดเมนเนม htt//www.dontro.go.th เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อม บำรุง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 1731 นศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเสียงตามสาย หมายเลขครุภัณฑ์ 462-54-0004 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานางเกลี้ยง-หนองเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำบาดาลขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1ตัว (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-59-0008,S/E 16E14-30-013700) ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 ตัว (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-56-0004 และ 055-55-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง