วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องเล่นสนาม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอจำนวน 1 ชุด 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว หมายเลขครุภัณฑ์ 401-55-0458 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาดำเนินการกู้ปั๊มมือโยกบ่อบาดาลพร้อมเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายซอยณัฐดา หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายบ้านนายวรรณ-เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อม และ ล้างเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ)จำนวน 1 โครงกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง