วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุซ่อมแซมงานประปา จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
เช่าเต็นท์โดม เช่าเก้าอี้พลาสติก เช่าโต๊ะสี่เหลี่ยม เช่าเครื่องเสียง (โครงการส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เฉลิมพระเกียรติเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อชุดนักกีฬา,ถุงเท้านักกีฬา (โครงการส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา/กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เฉลิมพระเกียรติเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างตกแต่งดอกไม้รถขบวนแห่เทียนพรรษา (โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้ (โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
เช่าเก้าอี้ เช่าโต๊ะ (โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างอาหารกลางวัน และ น้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน (โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
จ้างติดตั้งโช๊คบานประตูกระจก-อลูมิเนียม 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
เช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าเก้าอี้พลาสติก,เช่าเครื่องเสียง (พิธีส่งมอบบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยและมอบส่งของให้ผู้ประสบภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง