วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ MFC-J๕๙๑๐DW หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๗-๐๐๑๕ (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมพัดลมติดฝาผนัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๓-๐๐๐๘ (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ (ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากลมพายุพัดกระเบื้องมุงหลังคาชำรุดเสียหาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อยาถ่ายพยาธิโค ขนาด ๓๐ ML จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง