วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2561
จ้างจัดทำและตกแต่งพนมพระ (โครงการจัดทำพนมพระของวัดในพื้นที่ตำบลดอนตรอ ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมของเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๖๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสารสำเนาเทศบัญญัติพร้อมเข้าเล่ม เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสารสำเนาเทศบัญญัติพร้อมเข้าเล่ม เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนโดยใช้วัสดุพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านนายวรรณ-เขตตำบลชะเมา หมู่ที่1
27  ก.ย. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนโดยใช้วัสดุพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านนายวรรณ-เชตตำบลชะเมา หมู่ที่ 1
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน ๓ ฐาน (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง