วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๕๓๒๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างทำป้ายอะคลิลิคทำเนียบบุคลากรเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างทำความสะอาดโซฟา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างค่าอาหารและเครื่องดื่ม มื้อกลางวัน ๑ มื้อ จำนวน ๔๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำบาดาล ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ ตัว (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๖-๐๐๐๔ และ ๐๕๕-๕๗-๐๐๐๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง