วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2562
ซื้อชุดโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างตรวจเช็ค ระบบสัญญาณ อินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ งาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon Pixma ix 6870 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๐-๐๐๒๑ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อยาถ่ายพยาธิโค จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด (โครงการส่งเสริมและปรับปรุงสุขภาพโค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อป้ายไฟจราจร (ป้ายไฟสามเหลี่ยม) พร้อมสายไฟ จำนวน ๔ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อยาง PRESA ขนาด ๒๖๕/๗๐/๑๖ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ นศ จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๕๓๒๗ นศ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง