วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างตรวจ เช็ค และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ตู้(ไม่เกิน ๑๕ ที่นั่ง) หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ นศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คส.ล.ริมถนนสายวัดจันทร์-เขาแก้ววิเชียร หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง