วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
จ้างทำอาหารกลางวัน ๑ มื้อ , อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ จำนวน ๑๐๐ คน โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์การแปรงฟัน(แปรงสีฟันเด็ก จำนวน ๑๐๐ ด้าม,ยาสีฟันเด็ก จำนวน ๒๐ หลอด) และฟลูออไรด์วานิช จำนวน ๑ หลอด โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
ซื้อยางนอก,ยางใน,ยางรอง สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๘๒-๒๕๘๕ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
จ้างทำอาหารกลางวัน ๑ มื้อ , อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ จำนวน ๘๐ คน โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์การแปรงฟัน(แปรงสีฟันเด็ก จำนวน ๘๐ ด้าม,ยาสีฟันเด็ก จำนวน ๒๐ หลอด) และฟลูออไรด์วานิช จำนวน ๑ หลอด โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ
31  ต.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนตรอ ภาคเรียนที่ 2/2561 และปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง