วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๔-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง (อวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒) ขนาด ๒.๔๔ x ๔.๘๘ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๐ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๕๘๕ นศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง