วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑x๒ เมตร จำนวน ๑ ผืน (โครงการ อปท.ปลอดโฟม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ซื้อฟางอัดก้อน พร้อมขนส่ง จำนวน ๔๐๐ ก้อน (โครงการแจกจ่ายฟางอัดก้อนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคอย่างเร่งด่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๔-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง (อวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒) ขนาด ๒.๔๔ x ๔.๘๘ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๐ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง