วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2563
จ้างย้ายคอมเพลสเซอร์เครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง/จ้างติดตั้งรางท่อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อเทปติดแถบรถ ๓ M ๔๐ เมตร จำนวน ๑ ม้วน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ (ไม่เกิน ๑๕ ที่นั่ง) หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ นศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างโครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย (โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๖๐-๐๐๗ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างทำป้ายโครงสร้างผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และโครงสร้างสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง