วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ FUJI Xeron รุ่น DocuPrint P๒๖๕ dw จำนวน ๔ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ รุ่น DocuPrint P๒๖๕ dw จำนวน ๔ กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างทำป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างติดตั้งโคมไฟจีน จำนวน ๒ จุด (โครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน เนื่องในวันตรุษจีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๕ ผืน (โครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน เนื่องในวันตรุษจีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างโค่นต้นไม้บริเวณริมถนนสายประชาอุทิศ ๓ จำนวน ๓ ต้น พร้อมขนย้ายเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ ตัว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๕-๐๐๐๒,๐๕๕-๖๑-๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง