วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2563
ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด ๑๖ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างค่าป้ายไวนิล ขนาด ๑x๓ เมตร จำนวน ๑ ผืน (โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การผสมปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างค่าอาหารมื้อกลางวัน ๑ มื้อ,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ จำนวน ๓๐ คน (โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การผสมปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อปุ๋ย จำนวน ๑๓ กระสอบ (โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การผสมปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างค่าไวนิลโครงการฯ จำนวน ๑ ผืน,ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ผืน (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
เช่าเต็นท์โดม จำนวน ๗ ห้อง,เช่าเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว,เช่าเต็นท์ จำนวน ๖ หลัง,ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงและโครงหลังคา จำนวน ๑ ชุด (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง