วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ,อาหารกลางวัน ๑ มื้อ จำนวน ๒๕๐ คน (โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ครอบครัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (แบบต่อเนื่อง) กองคลัง จำนวน ๓ กล่อง (กล่องละ ๖,๐๐๐ ฉบับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปา จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างทำป้ายปิดประกาศสำหรับการเลือกตั้ง สมาชิกผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Canon (ip๑๘๘๐) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Canon (ip๓๖๘๐) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๕๔-๐๐๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง