วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้ทำงาน (นายกเทศมนตรี) จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะของเทศบาล (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑,๘๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะของเทศบาล (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง