วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ติดตั้งบริเวณเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๒๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างติดตั้งโคมไฟจีน พร้อมแสงสว่าง จำนวน ๖ จุด , ป้ายไวนิล จำนวน ๕ ป้าย , ค่าเช่าซุ้มประตูทางเข้า จำนวน ๑ ซุ้ม (โครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน วันตรุษจีน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง