วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะของเทศบาล (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างโครงการเดินระบบท่อประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างโครงการเดินสายระบบไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Cable System) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๗๓๑ นครศรีธรรมราช (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการเดินระบบท่อประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการเดินสายระบบไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Cable System) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการเดินสายระบบไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Cable System) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการเดินระบบท่อประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕ เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง