วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมปั้มสูบน้ำบาดาล ขนาด ๓ แรงม้าจำนวน ๒ ตัว และปั้มสูบน้ำบาดาล ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสร้างท่าน้ำลอยกระทง จำนวน ๑ จุด (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (โครงการขัดงานประเพณีลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุท่าน้ำสำหรับลอยกระทง (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุท่าน้ำสำหรับลอยกระทง (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง