วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘๓-๐๐๙ สายเหมืองลอย หมู่ที่ ๔,๒,๓ ตำบลดอนตรอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างจัดทำป้าย PVC บอร์ด จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง