วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มถัง จำนวน ๑,๘๐๐ ถัง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอนตรอ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมสะพานไม้ตลาดชะเมา หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนตรอ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง