เทศบาลตำบลตอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th
 
 
 


ประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น


1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบและชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
2. ภาษีป้าย  ยื่นแบบและชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562
3. ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
1. ภาษีบำรุงท้องที่
ระยะเวลาชำระภาษี มกราคม - เมษายนของทุกปี
*ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
*การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
(1) ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนตรอ ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(แบบ ภ.บ.ท.5) ได้ที่กองคลัง ภายในเดือนมกราคมของทุก 4 ปี และชำระภาษีภายในเดือนมกราคม - เมษายนของทุกปี
(2) กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
*หลักฐานที่ต้องนำไป
(1) สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก
(2) บัตรประจำตัวประชาชน
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน
(4) ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ระยะเวลาการชำระภาษี มกราคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี
*ภาษีโรงเรือนและที่ดินหมายถึง การที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
*ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผู้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตเทศบาลตำบลดอนตรอ ซึ่งใช้หาประโยชน์โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่างๆ หรือให้เช่า หรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
*การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ได้ที่กองคลัง กรอกรายละเอียดและยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษีในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี
ขอรับใบแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด.2) จากเทศบาลตำบลดอนตรอแล้ว ชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน
*หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
(1) สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก
(2) บัตรประจำตัวประชาชน
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน
(4) ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
(5) ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

3. ภาษีป้าย
ระยะเวลาชำระภาษี มกราคม - มีนาคมของทุกปี
*ภาษีป้ายที่ต้องชำระ คือ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น
*การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
(1) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่กองคลัง ภายในเดือนมกราคม - มีนาคมของทุกปีและต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
(2) ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย, ข้อความ, ภาพอันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
(3) ในกรณีที่มีการโอนป้าย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเทศบาล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับโอน
*อัตราภาษีป้าย
(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท : 500 ตร.ซม.
(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาท : 500 ตร.ซม.
(3) ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท : 500 ตร.ซม
- ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่
- ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
(4) ป้ายตาม 1,2,3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

*หลักฐานที่ต้องนำไป
(1) รูปถ่ายป้าย พร้อมวัดขนาดไปด้วย
(2) บัตรประจำตัวประชาชน
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน
(4) ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์
(5) ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

2020-07-31
2020-07-31
2020-07-31
2020-07-29
2018-11-26
2014-01-15
2011-12-21
2011-12-21
2011-12-21
2011-12-19