เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment ; LPA) ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้คะแนนดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการ ได้  78 คะแนน หรือร้อยละ 80.33
2. ด้านการยริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้  166 คะแนน หรือร้อยละ 81.33
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ได้  154 คะแนน หรือร้อยละ 78.78
4. ด้านการบริหารสาธารณะ ได้  139 คะแนน หรือร้อยละ 52.53
5. ด้านธรรมาภิบาล ได้  40 คะแนน หรือร้อยละ 70.93
รวมคะแนน 5 ด้าน  ได้ 577 คะแนน หรือร้อยละ 72.78


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2560