เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ และปิดเทอม ของโรงเรียนวัดดอนตรอ และงวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ
เรื่อง  มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ และปิดเทอม ของโรงเรียนวัดดอนตรอ
และงวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ
 
 
                   ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ และปิดเทอม ของโรงเรียนวัดดอนตรอ และงวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น
                   ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ และปิดเทอม ของโรงเรียนวัดดอนตรอ และงวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ในวงเงิน  ๓๑๒,๔๐๙.๕๔ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีราคาต่อหน่วย ดังนี้
                    (๑) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด  ๒๐๐ ซีซี ชนิดบรรจุถุง       ถุงละ     ๖.๕๘  บาท
                    (๒) นม ยู.เอช.ที.      รสจืด ขนาด  ๒๐๐ ซีซี ชนิดบรรจุกล่อง  กล่องละ  ๗.๘๒  บาท
                    (๓) นม ยู.เอช.ที.      รสจืด ขนาด  ๒๐๐ ซีซี ชนิดบรรจุซอง    ซองละ   ๗.๗๒  บาท
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
                                      ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    
 
 
                                                           (นายวัชร  สุขเกื้อ)
                                                     นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2561