เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ
เรื่อง  มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 

                   ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น
                   ผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวงเงิน  ในวงเงิน ๔๓๑,๒๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
                                      ประกาศ  ณ  วันที่   ๗    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   
 
 
                                                           (นายวัชร  สุขเกื้อ)
                                                     นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2561