เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

    รายละเอียดข่าว

                   ตามที่เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลามาดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยใช้ข้อมูลจากผู้ใช้บริการ งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ งานด้านการศึกษา และงานด้านกิจการประปา ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดีนั้น ผลปรากฏดังนี้
                   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลดอนตรอ โดยภาพรวมผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 หรือร้อยละ 90.80 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 หรือร้อยละ 91.20 รองลงมาคือ               ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 หรือร้อยละ 90.80 และด้านช่องทางการให้บริการ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 หรือร้อยละ 90.60 ตามลำดับ
                   สำหรับผลการพิจารณาเป็นงานปรากฏว่า งานด้านรายได้หรือภาษี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 หรือร้อยละ 91.20 รองลงมาคือ งานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 หรือร้อยละ 91.00 งานด้านกิจการประปา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 หรือร้อยละ 90.80 งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ และงานด้านการศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 หรือ ร้อยละ 90.60 ตามลำดับ  
                    (รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี                  ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่แนบมาพร้อมนี้)    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2559