เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment ; LPA) ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลดอนตรอ ได้คะแนนดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการ ได้  145 คะแนน หรือร้อยละ 85.29 
2. ด้านการยริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้  165 คะแนน หรือร้อยละ 91.67
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ได้  113 คะแนน หรือร้อยละ 68.48
4. ด้านการบริหารสาธารณะ ได้  229 คะแนน หรือร้อยละ 78.97 

รวมคะแนน 4 ด้าน  ได้ 625 คะแนน หรือร้อยละ 80.99    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ค. 2559