เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
1. ภาษีบำรุงท้องที่
    ระยะเวลาชำระภาษี มกราคม - เมษายนของทุกปี
    *ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
     *การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
      (1) ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนตรอ ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(แบบ ภ.บ.ท.5) ได้ที่กองคลัง ภายในเดือนมกราคมของทุก 4 ปี และชำระภาษีภายในเดือนมกราคม - เมษายนของทุกปี
      (2) กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
     *หลักฐานที่ต้องนำไป
      (1) สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก
      (2) บัตรประจำตัวประชาชน
      (3) สำเนาทะเบียนบ้าน
      (4) ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
    ระยะเวลาการชำระภาษี มกราคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี
    *ภาษีโรงเรือนและที่ดินหมายถึง การที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
    *ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
         ผู้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตเทศบาลตำบลดอนตรอ ซึ่งใช้หาประโยชน์โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่างๆ หรือให้เช่า หรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
    *การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
        ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ได้ที่กองคลัง กรอกรายละเอียดและยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษีในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี
        ขอรับใบแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด.2) จากเทศบาลตำบลดอนตรอแล้ว ชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน
      *หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
          (1) สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก
          (2) บัตรประจำตัวประชาชน
          (3) สำเนาทะเบียนบ้าน
          (4) ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
          (5) ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

3. ภาษีป้าย
    ระยะเวลาชำระภาษี มกราคม - มีนาคมของทุกปี
    *ภาษีป้ายที่ต้องชำระ คือ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น
     *การยื่นแบบแสดงรายการภาษี
          (1) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่กองคลัง ภายในเดือนมกราคม - มีนาคมของทุกปีและต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
          (2) ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย, ข้อความ, ภาพอันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
           (3) ในกรณีที่มีการโอนป้าย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเทศบาล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับโอน
      *อัตราภาษีป้าย
           (1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท : 500 ตร.ซม.
           (2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาท : 500 ตร.ซม.
           (3) ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท : 500 ตร.ซม
                 - ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่
                 - ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
           (4) ป้ายตาม 1,2,3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

       *หลักฐานที่ต้องนำไป
             (1) รูปถ่ายป้าย พร้อมวัดขนาดไปด้วย
             (2) บัตรประจำตัวประชาชน
             (3) สำเนาทะเบียนบ้าน
             (4) ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์
             (5) ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ย. 2559