วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ รถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๘๘ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนกองดาน (หน้าบ้านนายอุดม) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายคำรณ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
เช่าเต็นท์ ขนาด ๔x๘ เมตร จำนวน ๕ หลัง,เช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด (โครงการผู้สูงอายุวัยใสใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คส.ล.สายบ้านนายพร้อม-นานางอิ้ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอย (บ้านนายดำรง-เขตหมู่ที่ ๑) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คส.ล.สายบ้านนายสุ้น หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านนายเอี้ยง ศรีไสยเพชร (บริเวณบ้านนางจำเป็น คงแหล่) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาบ้านดอนตรอ (บริเวณบ้านนางรวีวรรณ ชูดำ) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง