วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมประตูกระจกสำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างค่าตกแต่งสถานที่ (จัดดอกไม้ในพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ) จำนวน 30 ชุด(โครงการจัดงานวันกตัญญูและวันครอบครัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างค่ารับรอง (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม) จำนวน 350 คน(โครงการจัดงานวันกตัญญูและวันครอบครัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
สอบราคาซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (งวดที่ 2)
10  เม.ย. 2561
จ้างโครงการขุดคลองคูระบายน้ำสายหลังคอกแพะ หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง,เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง,เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว , เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว , ลิ้นชักเหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง