วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2563
ซื้อชุดโต๊ะจำหน่ายสินค้า (โต๊ะโครงเหล็กแบบถอดประกอบได้) จำนวน ๑ ชุด (โครงการ ๑ ครอบครัว ๑ คลังอาหาร ต่อยอดสืบสานศาสตร์พระราชา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อต้นกล้าพันธุ์ผัก จำนวน ๗ รายการ (โครงการ ๑ ครอบครัว ๑ คลังอาหาร ต่อยอดสืบสานศาสตร์พระราชา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่งวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งวดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งวดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๒,๕๕๕ ฉบับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่งวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่งวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และจดทะเบียนโดเมนเนม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง