วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2562
จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว จำนวน ๑,๔๘๐ ตัว (๑ ตัว ต่อ ๑ โด๊ส) (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างทำกรอบรูปงานแผนที่ภาษี จำนวน ๔ ป้าย และกรอบรูปทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
เช่าเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๓๐๐ ตัว,โต๊ะ ขนาด ๐.๘๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕๐ ตัว (โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งดอกไม้รถขบวนแห่เทียน จำนวน ๖ ชุด (โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๓๓ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๙-๖๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ปริ้นเตอร์ ๔๘๐-๕๔-๐๐๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง