วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขพน ๘๒๐ นศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ตู้ (ไม่เกิน ๑๕ ที่นั่ง) หมายเลขทะเบียน นข ๔๙๔๕ นศ จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๘๓-๐๐๑ สายหน้าวัดดอนตรอ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนตรอ ตำบลดอนตรอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนตรอ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง