เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.dontro.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ประกาศมอบอำนาจ ลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
ประกาศการขออนุญาตก่อสร้าง
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ป.ป.ช.)
คู่มือสำหรับประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การเผยแพร่ประสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รับชำระภาษีและงานจัดเก็บรายได้
งานบุคคลเทศบาลตำบลดอนตรอ
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 
 

  ทต.ดอนตรอจัดงานวันเด็ก
      

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2557

 
  ทต.ดอนตรอจัดงานวันเด็ก
  ประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอาย...
  รำวงเวียนครกงาน"รำลึก 15 ปี ของดีอำเภอเฉลิมพระเกีย...
  งานลอยกระทง ณ ท่าน้ำหัวสะพานชะเมา
  ประกาศกำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น
  อบต.ดอนตรอจัดงานลอยกระทง ณ ตลาดหัวสะพานชะเมา
  นางพรทิวา นาคาสัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรว...
  อบต.ดอนตรอ จัดงานวันเด็กแหน่งชาติ
  อบต.ดอนตรอ จัดแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด
ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ